Wartość godziwa – efektywny sposób handlu walutami

Handel według wartości godziwej to strategia stosowana na różnych rynkach finansowych. Na przykład na giełdzie wielu traderów kupuje lub sprzedaje akcje spółek w oparciu o strategię wartości godziwej. Strategia wartości godziwej jest również bardzo powszechna na rynku kontraktów terminowych.

Ale jak to jest zdefiniowane? Zgodnie z zachodnimi standardami rachunkowości MSSF (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej), wartość godziwa to całkowita wartość przedsiębiorstwa, która uwzględnia wszystkie budynki, maszyny, produkcję, posiadane przez nią instrumenty finansowe i wynikający z tego interes, firmę „Kapitał, zadłużenie i wszystkie odsetki, które jest zobowiązana zapłacić do czasu spłaty tych długów. To jednak tylko ogólny pomysł.

Na rynkach kontraktów terminowych za wartość godziwą uważa się równowagę między ceną kasową kontraktu futures a odsetkami, które mają zostać uzyskane z kontraktu (które są dyskontowane średnią krajową ważoną stopą procentową pomniejszoną o utraconą dywidendę). Inwestorzy futures kupują lub sprzedają, jeśli istnieje między nimi różnica i zakładają, że luka się zmniejszy.

Strategia wartości godziwej waży dwie gospodarki

Ale jak możemy wykorzystać strategię handlu według wartości godziwej w handlu na rynku Forex? W rzeczywistości ta strategia handlowa jest bardzo rozpowszechniona na rynku Forex, ale większość traderów nawet nie wie, że jej używa. W przypadku akcji oceniasz wszystkie składniki firmy, aby poznać jej rzeczywistą wartość, a następnie dzielisz tę wartość przez liczbę wszystkich akcji, aby sprawdzić, czy akcje są prawidłowo wycenione na rynku.

Na rynku Forex próbujesz określić wartość i kształt gospodarczy kraju. Oszacowanie rzeczywistej wartości gospodarki danego kraju wydaje się skomplikowane i trudne – ale w rzeczywistości jest to łatwe. Jest uważana za podstawową strategię forex, ponieważ bierze pod uwagę dane ekonomiczne, a czasem sytuację polityczną kraju, porównując je z tymi samymi składnikami innego kraju, aby zobaczyć, który z nich ma jaśniejszą przyszłość w krótkim (2 lata) do średniego termin (7-8 lat).

Aby uzyskać więcej informacji na temat handlu wiadomościami – strategie handlowe na rynku Forex

Stosowanie strategii forex opartej na wartości godziwej

Aby skorzystać z tej strategii handlowej na rynku Forex, musisz zrozumieć kilka podstawowych rzeczy o gospodarce. Musisz znać wzrost PKB w dwóch krajach, których walutami planujesz handlować. Ważne jest również, aby dowiedzieć się, jaka jest stopa bezrobocia i jaki jest trend, a także przyjrzeć się inflacji i oczekiwaniom. Możesz znaleźć te liczby na wielu portalach finansowych lub forex online. Tutaj mamy sekcję pokrycia danych ekonomicznych w naszej cotygodniowej i miesięcznej analizie.

Oznacza to uwzględnienie niektórych z najważniejszych aspektów i sektorów dwóch gospodarek i wyważenie tych wyników w zależności od znaczenia tego sektora dla całej gospodarki tego kraju. Na przykład, jeśli porównujesz Wielką Brytanię do strefy euro, ponieważ chcesz handlować EUR / GBP, dałbyś 10 punktów europejskiej produkcji, ponieważ ten sektor jest bardzo ważny dla większości dużych krajów strefy euro, podczas gdy dla Wielkiej Brytanii produkcja prawdopodobnie tylko dwa lub trzy punkty zostałyby przydzielone, ponieważ sektor ten stanowi jedynie około 10% PKB Wielkiej Brytanii. Z drugiej strony, powinieneś przyznać wyższy wynik brytyjskiemu sektorowi usług, ponieważ ten sektor ma kluczowe znaczenie dla gospodarki Wielkiej Brytanii.

Po wybraniu wszystkich najważniejszych sektorów i komponentów obu gospodarek (w naszym przypadku strefy euro i Wielkiej Brytanii) i nadaniu im wag w zależności od znaczenia każdego sektora dla ich gospodarki – następnie przeanalizuj, jak dobrze te sektory sobie poradziły. Po analizie wyników każdy sektor otrzymuje punkty na podstawie jego wyników, a znaczenie i punkty za wyniki dla każdego sektora są mnożone. Na koniec wszystkie sektory są sumowane. Nie jest to dokładnie algebraiczna formuła wartości godziwej. Zobacz poniższy przykład:

Formuła sprawiedliwego handlu pokazuje, że gospodarka Wielkiej Brytanii jest w lepszej kondycji niż strefa euro.

Wyjaśnienie: Łączna waga wszystkich komponentów składających się na gospodarkę powinna być taka sama dla obu gospodarek, aby były zrównoważone. Na przykład, jeśli sektor wytwórczy w Wielkiej Brytanii odpowiada tylko za 2 z łącznej liczby 22 punktów wagi realnej, sektor usług nadrobi to. Zatem rzeczywista całkowita waga dla obu gospodarek wynosi 22.


Następnie oceniasz wyniki każdego sektora i oceniasz je od 1 do 5, w oparciu o wyniki i trendy z ostatnich miesięcy. Należy zauważyć, że może wystąpić jeden nieparzysty miesiąc z nietypowymi wynikami, dodatnimi lub ujemnymi, ale mogło to wynikać z innych czynników (tj. Zmiany przepisów lub kalkulacji, które nie są związane z faktycznym kształtem gospodarki), a w tym przypadku lepiej spojrzeć na większy trend ostatnich 6-12 miesięcy. Następnie mnożysz wagę każdego sektora przez jego wydajność, aby uzyskać łączną liczbę punktów i dodajesz punkty wszystkich sektorów, aby uzyskać łączny wynik tej gospodarki.

Możesz wykorzystać inne sektory gospodarki – wszystko, co uważasz za niezbędne dla gospodarki, takie jak inflacja płac, wydatki, bilans handlowy, produktywność itp. Na przykład globalna cena produktów mlecznych jest bardzo ważna dla Nowej Zelandii i Kiwi, więc powinna z pewnością uwzględnij je, jeśli oceniasz tę ekonomię. W tym przypadku łączny wynik pokazuje, że gospodarka Wielkiej Brytanii radzi sobie znacznie lepiej niż gospodarka strefy euro. Dzieje się tak od wielu lat, od czasu światowego kryzysu finansowego w 2008 roku. Gdybyś miał zastosować strategię wartości godziwej i przeprowadził taką wycenę kilka lat temu, zarobiłbyś około 3000 pipsów do początku tego roku (patrz wykres).

Kurs EUR / GBP od lat znajduje się w trendzie spadkowym ze względu na dywergencję gospodarczą

Po ustaleniu, która gospodarka radzi sobie lepiej, możesz handlować scenariuszem krótkoterminowym lub średnioterminowym, jak wyjaśniliśmy w wielu naszych strategiach forex. Krótkoterminowe odnosi się tutaj do dużego obrazu makroekonomicznego, który waha się od kilku miesięcy do 1-2 lat. W przypadku EUR / GBP mogłeś sprzedać tę parę podczas korekt za każdym razem, gdy wskaźnik stochastyczny osiągnął poziom wykupienia i zamknął transakcję po kilkuset pipsach. Średnioterminowy waha się od 2-3 lat do około 10 lat, więc średnioterminowa strategia wartości godziwej mieści się w tym przedziale.

Ta strategia handlowa forex jest preferowaną strategią forex dla funduszy hedgingowych, funduszy emerytalnych i banków inwestycyjnych. W przypadku transakcji średnioterminowej albo otwierasz zlecenie sprzedaży u góry i utrzymujesz pozycję do dołu, albo otwierasz jedno zlecenie u góry i dodajesz do niego przy każdym cofnięciu. Jak widać, strategia handlu wartościami godziwymi na rynku Forex jest bardzo skuteczna w przypadku dużych pozycji, ale co kilka miesięcy trzeba ponownie oceniać kształt obu gospodarek, ponieważ znaczenie sektorów lub innych komponentów może się zmieniać w czasie. Teraz inflacja jest bardzo ważna dla strefy euro, ale za pół roku sektor usług może być najważniejszym sektorem. Dlatego ważne jest, aby opanować strategię wartości godziwej.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map